Xuất bản thông tin

Công khai tài chính ngày 15/01/2019

Công khai tài chính ngày 15/01/2019


Tổng số học sinh: 385 trẻ; Số trẻ ăn: 337 x 15000=5055000đ

Số tiền chi: 5055000; Tiền thiếu : 0; Tiền thừa: 0