Xuất bản thông tin

Công khai tài chính, ngày 11/02/2019

Công khai tài chính, ngày 11/02/2019


Tổng số trẻ 385.

Tổng số trẻ ăn trong ngày 289 x 15.000đ = 4.335.000đ

Tổng số tiền chi hết trong ngày: 4.335.000đ

Tiền thừa: 0