Xuất bản thông tin

Công khai các nguồn thu ngoài ngân sách

Công khai các nguồn thu ngoài ngân sách


                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Đơn vị : Trường  Mầm non  Hồng Thái Đông 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN  THU - CHI CÁC KHOẢN NGOÀI NGÂN SÁCH

NĂM HỌC 2017 -2018

                                                                                                                                 Đơn vị tính: Đồng

STT

Chỉ tiêu

Mức thu

Ghi chú

I

Thu theo quy định

 

 

1

Thu học phí

50.000

Thu theo kỳ

II

Thu theo thỏa thuận của phụ huynh

 

 

1

Tiền ăn + chất đốt

13.500

Ngày

2

Tiền vệ sinh ( mua giấy VS + Thuê lao công dọn VS phục vụ ăn bán trú)

10.000

Tháng

3

Tiền mua sắm vật dụng tiêu hao

18.000

Tháng

4

Tiền đón sớm trả muộn

60.000

Tháng

5

Tiền thuê cấp dưỡng

48.000

Tháng

6

Tiền mua sắm bổ sung đồ dùng dụng cụ bán trú cho trẻ mới đi học

345.000

Năm

7

Tiền mua sắm bổ sung đồ dùng dụng cụ bán trú cho trẻ đã đi học từ năm trước

102.000

Năm

 

     Có bản kế hoạch dự toán thu – chi các khoản ngoài ngân sách kèm theo.

                                                                         Hồng Thái Đông, ngày 02 tháng 10 năm 2017

Nơi nhận:                                          

- Trang thông tin điện tử trường;

- Các tổ (t/h);

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hoài Thu