Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng

Chương trình công tác tháng


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:   /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  06  tháng 9 năm 2011

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  9/2011

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 9./2011:

- Công tác phát triển giáo dục: Vận động học sinh ra lớp, ổn định sĩ số, duy trì nền nếp.

- Công tác chuyên môn: Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục chung của trường, lớp.

- Cơ sở vật chất: Chỉnh trang trường lớp, bổ sung đồ dùng cho lớp ăn bán trú.

- Công tác khác: Tổ chức tết Trung thu cho học sinh.

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01 – 5/9

- Họp hội đồng

- Chuẩn bị cho khai giảng và tổ chức khai giảng năm học mới

- BGH

- BGH

 

06 – 10/9

- Ổn định sĩ số , duy trì nền nếp

 

- Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục

- GVCN, giáo viên phụ trách cơ sở

- Phó hiệu trưởng

10 – 15/9

- Kiểm tra nền nếp và công tác phát triển các lớp 

- Tổ chức tết Trung thu cho học sinh

- BGH

- Công đoàn

10 – 20/9

- Xây dựng kế hoạch năm học

- Thảo luận các chỉ tiêu phấn đấu

- BGH

- Các tổ

10 – 20/9

- Xây vườn rau của bé khu trung tâm

- BGH

20 – 25/9

- Duyệt chương trình giáo dục các độ tuổi

- Duyệt kế hoạch năm học

- BGH

- BGH + Công đoàn

25 – 30/9

- Họp ban thi đua

- BTĐ

 

 

Nơi nhận:    

  - Các bộ phận thuộc trường                                                                                    

   - Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Tẹo

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

Số:   /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  06  tháng 10 năm 2011

    

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  10/2011

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 10./2011:

1. Kiểm tra việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục ở các lớp

2. Tổ chức Hội thi “Giáo viên tài năng duyên dáng”.

3. Tổ chức Hội nghị “Cán bộ giáo viên, nhân viên, lao động

4. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục

 

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01 –10/10

- Họp hội đồng

- Tiếp tục phát triển và duy trí sĩ số

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục

- Duyệt kế hoạch các lớp

- Tổ chức Hội nghị cán bộ giáo viên, nhân viên, lao động

- Hiệu trưởng

 

- BGH

 

- BGH

 

11 –20/10

- Ki ểm tra b ếp ăn b án tr ú

- Th am gia H ội thi gi áo vi ên t ài n ăng duy ên d áng

- Kỷ niệm ngày 20/10

- Điều tra PCGDMNTNT

- BGH

- Giáo viên

 

- Công đoàn

- Đ/c Hạnh

21 – 31/10

- Kiểm tra giáo án, hồ sơ sổ sách lớp tháng 10

- Họp thi đua

- BGH

- BT Đ

 

 

Nơi nhận:    

  - Các bộ phận thuộc trường                                                                                     

   - Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Tẹo

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

Số: /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  06  tháng 11 năm 2011

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  11/2011

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 11./2011:

1. Ổn định và duy trì tốt sĩ số

2. Thao giảng, tổ chức chuyên đề: “Tạo môi trường hoạt động cho trẻ”

3. Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

4. Tổng hợp công tác PCGDMNTNT.

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01 –10/11

- Họp hội đồng

- Thăm lớp, dự giờ, tổ chức chuyên đề: “Tạo môi trường hoạt động cho trẻ”

- Hiệu trưởng

- BGH

 

11 –20/11

- Thi văn nghệ, chọn tiết mục chúc mừng ngày 20/11

- Kỷ niệm ngày 20/11

- BGH + Công đoàn

 

- BGH

21 –30/11

- Kiểm tra nền nếp và công tác phát triển các lớp 

- Tổng hợp công tác phổ cập

- Họp ban thi đua tổng kết phong trào thi đua

- BGH

 

- Đ/c Hạnh

- BT Đ

 

 

Nơi nhận:    

  - Các bộ phận thuộc trường                                                                                    

   - Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Tẹo

 

                  

                                                                                                                                                                                                                     

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

Số: /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  06  tháng 12  năm 2011

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  12/2011

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 12./2011:

1. Ổn định và duy trì tốt sĩ số.

2. Thao giảng chào mừng ngày 22/12 và thi đồ dùng, đồ chơi.

3. Khám sức khoẻ cho học sinh.

4. Tổng hợp công tác PCGDMNTNT và hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01 –10/12

- Họp hội đồng

- Thăm lớp, dự giờ

- Hiệu trưởng

- BGH

 

11 –20/12

- Thi đồ dùng, đồ chơi tự tạo, thao giảng chào mừng ngày 22/12

- Kỷ niệm ngày 22/12

- Duyệt PCGDMNTNT

- BGH + Công đoàn

 

- Công đoàn

- BGH

21 –31/12

- Kiểm tra nền nếp và công tác phát triển các lớp 

- Khám sức khoẻ cho học sinh

 

- Tổng hợp số liệu báo cáo giữa kỳ

- Họp ban thi đua

- BGH

 

- Phó hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng

- BGH

- BTĐ

 

 

Nơi nhận:    

  - Các bộ phận thuộc trường                                                                                    

   - Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Tẹo

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

Số: ..............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  06  tháng 01  năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  01/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 01./2012:

 

1. Ổn định và duy trì tốt sĩ số.

2. Sơ kết học kỳ 1.

3. Hoàn thiện hồ sơ PCGDMNTNT.

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01 –10/01

- Họp hội đồng

- Kiểm tra hồ sơ của lớp

- Hiệu trưởng

- BGH

 

11 – 19/01

- Nâng cao chất lượng giáo dục và duy trì tốt sĩ số những ngày giáp tết.

- Chăm lo đời sống cán bộ giáo viên.

- Nghỉ tết đúng lịch.

- GVCN

 

- BGH + Công đoàn

- BGH

 

 

Nơi nhận:    

  - Các bộ phận thuộc trường                                                                                     

   - Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Tẹo

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

Số: /TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Đông Triều, ngày  06  tháng 02  năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  02/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 02./2012:

 

1. Ổn định sĩ số và duy trì nền nếp ngay sau tết.

2. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục.

3. Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2012 – 2013.

4. Thường xuyên làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo tham gia Hội thi cấp huyện.

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01 –10/02

- Họp hội đồng, gặp mặt đầu xuân

- Ổn định và duy trì nền nếp sau tết.

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục

- Hiệu trưởng

- GVCN

- BGH

 

11–20 /02

- Nâng cao chất lượng giáo dục và tiếp  tục phát tri ển sĩ số.

- Làm đồ dùng, đồ chơi

- Kiểm tra các bếp ăn bán trú.

- Họp triển khai cho tr ẻ 5 tuổi làm quen với Tiếng Anh.

 

- GVCN

 

- BGH

- BGH

- BGH

21 –29/02

- Tập  h ợp  đồ  dùng  để tham gia hội thi đồ dùng, đồ chơi tự tạo cấp Huyện.

- Họp ban thi đua

- CM

 

- BTĐ

 

 

Nơi nhận:    

  - Các bộ phận thuộc trường                                                                                    

   - Lưu: VT,

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

Số: 08/TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

     Đông Triều, ngày  05  tháng 3 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  3/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 3./2012:

 

1. Ổn định và tiếp tục duy trì sĩ s hiện.

2. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục.

3. Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức H Chí Minh.

4. T chức kỷ niệm các ngày l 8/3; 26/3.

5. Tạo cảnh quan trường lớp xanh - sạch - đẹp.

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

01 –10/3

- Họp hội đồng

- Ổn định và đảm bảo chuyên cn trong tháng

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục

- Kỷ niệm ngày 8/3

- Hiệu trưởng

- GVCN

 

- BGH

- CĐ

 

12–20 /3

- Nâng cao chất lượng giáo dục và tiếp  tục phát tri ển sĩ số.

- Thảo giảng, t chức chuyên đ

- B sung đ dùng cho lớp bán trú

- Làm đất trồng rau, cây xanh, cây cảnh ở các lớp, các cơ s, trang trí lớp.

- Tận thu học phí, bán trú đ h tr lương cho giáo viên.

- Kiểm tra nền nếp v sinh và các lớp ăn bán trú.

- Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức H Chí Minh.

- GVCN

 

- CM

- BGH

- BGH + GVCN + NV

 

- GVCN + KT

 

- BGH

21 –31/3

- Kỷ niệm ngày 26/3

- Họp ban thi đua

- CĐ

- BTĐ

 

 

Nơi nhận:    

  - Các bộ phận thuộc trường                                                                                    

   - Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Tẹo

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Tẹo

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI ĐÔNG

 

Số: 10/TB-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

         Đông Triều, ngày 02 tháng 4 năm 2012

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  04/2012

                                                                                                     

 

* Trọng tâm công tác tháng 04//2012:

 

1. Ổn định sĩ số hn có và tiêp tục huy động tăng s trẻ ra lớp ,duy trì nền nếp

2. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục.

3.Thao giảng, d gi ,t chức chuyên đ

4. Thường xuyên làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo tham gia Hội thi cấp huyện

5 .Trang trí trường, lớp, sa chữa khu v sinh khu trung tâm

Lịch cụ thể

 

Ngày

Nội dung công tác

Người chủ trì

01 –10/04

- Họp hội đồng,

- Ổn định và duy trì nền nếp

- Tham gia hội thi trưng bày đ dùng đ chơi cấp huyện

-Trang trí trường lớp , sa chữa khu v sinh khu trung tâm

- Hiệu trưởng

- GVCN

- Hiệu phó phụ trách  CM

HP phụ trách cơ s vật chất

 

 

11–20 /04

- Nâng cao chất lượng giáo dục và tiếp  tục phát triển sĩ số.

- Kiểm tra các bếp ăn bán trú

T chúc chuyên đ ,d gi giao viên đăng ký thi đua.

- GVCN

 

- BGH

- Hiệu phó phụ trách  chuyên môn

21 –30 /04

- Kiểm tra h sơ s sách,  giáo án các lớp

- Họp ban thi đua

- BGH

Hiệu trưởng

 

 

Nơi nhận:    

  - Các bộ phận thuộc trường                                                                                     

   - Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Tẹo